VINSKA OMOTNICA – RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

VINSKA OMOTNICA – RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 12.03.2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE DO 7. SVIBNJA 2021. GODINE

VISINA JAVNE POTPORE

 • Maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 EUR

RAZINA POTPORE

 • do 70% prihvatljivih troškova koji su dokumentirani računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage
 • do 70% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi (naknada za rad koja se daje za provedenu aktivnost/trošak unatoč tome što nije plaćena odnosno nije dokumentirana računima)
 • Ukoliko se projekti odobre do 15. listopada 2021. godine intezitet potpore će iznositi 90% u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 31/198 od 29. siječnja 2021. godine).

 

 • do 70% prihvatljivih troškova, ali ne više od maksimalnog iznosa/ha za pojedinu aktivnost

PRIHVATLJIVI KORISNICI/ UVIJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
 • fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit
 • na površinama na kojima se planira provedba mjere treba imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru
 • Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv
 • Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje

 

 • Sve aktivnosti/troškovi koji se mogu implementirati kroz rad mogu biti prihvatljivi za potporu kao doprinosi u naravi (nrp. krčenje, priprema tla, sadnja koju odrađuje korisnik, njegova obitelj, susjed, zaposlenik korisnika)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

1. ULAGANJA VEZANA UZ ZAMJENU SORTE/SORATA I/ILI PREMJEŠTANJE VINOGRADA

 • aktivnosti vezane za krčenje vinograda koji se restrukturira – krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka,
 • aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda – analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba,
 • aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda – planiranje sadnje, sadnja sadnica vinove loze (uključuje rad, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi ili sadnice podloge vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači i sl.)

 2. ULAGANJA PRIHVATLJIVA U OKVIRU POBOLJŠANJA VINOGRADARSKIH TEHNIKA UPRAVLJANJA VINOGRADOM

 • aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda – promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova ili povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i sl.,
 • aktivnosti vezane uz promjenu gustoće sklopa vinograda (promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda uz sadnju iste ili druge sorte
 • Aktivnosti vezane uz krčenje vinograda
 • Aktivnosti vezane uz pripremu novog tla restrukturiranog vinograda
 • Aktivnosti vezane uz sadnju
 • Aktivnosti vezane uz promjenu potporne strukture kako bi se povećala lisna površina, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena postojeće potporne strukture, dodavanjem najmanje jedne žice,
 • aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda – promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom,
 • aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu – kanali za odvodnju i/ili kolektori, podzemni odvodi,
 • aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova – terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje,
 • aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu – postavljanje potporne strukture novog (restrukturiranog) vinograda,
 • aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.

 

Sadni materijal, svih kategorija, koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze. Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi.

 

 

Aktivnosti Potpora/ha

70 % ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od:

1. Zamjena (konverzija) sorte i premještanje te promjena gustoće vinograda

– bez nagiba

– konverzija vinograda na nagibima

– konverzija vinograda na strminama

(max. EUR 24.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 33.000/ha)

2. Promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla)

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 9.900/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

(max. EUR 18.750/ha)

3. Izgradnja antierozijskih postrojenja

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 3.450/ha)

(max. EUR 5.850/ha)

(max. EUR 7.800/ha)

4. Izgradnja terasa i zidova

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 15.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 36.000/ha)

5. Postavljanje potporne strukture u premještenom i promjena iste u restrukturiranom vinogradu

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 7.500/ha)

(max. EUR 10.800/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

6. Navodnjavanje

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 4.050/ha)

(max. EUR 5.550/ha)

(max. EUR 7.200/ha)

Napomena:

»bez nagiba« smatra se teren na nagibu manjem od 16%

»na nagibima« smatra se teren na nagibu od 16 do 26%

»na strminama« smatra se teren na nagibu većem od 26%

Obrazloženje: Sadnjom vinograda na nagnutim terenima i na strminama smanjuje se rizik od oštećenja od mraza i povećava se insolacija površine, čime se utječe na kakvoću grožđa. Iz tog razloga, na nagnutim terenima (nagib 16%-26%) i strminama (nagib >26%) daje se veći iznos potpore.

 

NAKNADA ZA GUBITAK DOHOTKA

 1. financijske naknade, u visini 100% relevantnih gubitaka
 2. prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda, na najdulje razdoblje koje nije dulje od tri godine od sadnje novog restrukturiranog vinograda

 

 • Korisnici koji provode operaciju premještanja vinograda imaju pravo na naknadu u obliku istovremenog postojanja starih i novih nasada vinograda
 • Korisnici koji provode operacije restrukturiranja i konverzije vinograda, osim u slučaju premještanja vinograda, imaju pravo na financijsku naknadu
 • Korisnik može ostvariti financijsku naknadu pod uvjetom da:
  • je u zadnje tri godine prije donošenja Odluke o odobrenju projekta u Vinogradarski registar redovito prijavljivao podatke o berbi grožđa
  • se planirani projekt provodi u vinogradu koji je stariji od 10 godina.

Financijska naknada isplaćuje se jednokratno kao kumulativna naknada dohotka za tri godine kod krčenja vinograda, odnosno za dvije godine kod cijepljenja vinograda