VINSKA OMOTNICA – RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

VINSKA OMOTNICA – RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 12.03.2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE DO 7. SVIBNJA 2021. GODINE

VISINA JAVNE POTPORE

 • Maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 EUR

RAZINA POTPORE

 • do 70% prihvatljivih troškova koji su dokumentirani računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage
 • do 70% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi (naknada za rad koja se daje za provedenu aktivnost/trošak unatoč tome što nije plaćena odnosno nije dokumentirana računima)
 • Ukoliko se projekti odobre do 15. listopada 2021. godine intezitet potpore će iznositi 90% u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 31/198 od 29. siječnja 2021. godine).

 

 • do 70% prihvatljivih troškova, ali ne više od maksimalnog iznosa/ha za pojedinu aktivnost

PRIHVATLJIVI KORISNICI/ UVIJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
 • fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit
 • na površinama na kojima se planira provedba mjere treba imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru
 • Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv
 • Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje

 

 • Sve aktivnosti/troškovi koji se mogu implementirati kroz rad mogu biti prihvatljivi za potporu kao doprinosi u naravi (nrp. krčenje, priprema tla, sadnja koju odrađuje korisnik, njegova obitelj, susjed, zaposlenik korisnika)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

1. ULAGANJA VEZANA UZ ZAMJENU SORTE/SORATA I/ILI PREMJEŠTANJE VINOGRADA

 • aktivnosti vezane za krčenje vinograda koji se restrukturira – krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka,
 • aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda – analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba,
 • aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda – planiranje sadnje, sadnja sadnica vinove loze (uključuje rad, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi ili sadnice podloge vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači i sl.)

 2. ULAGANJA PRIHVATLJIVA U OKVIRU POBOLJŠANJA VINOGRADARSKIH TEHNIKA UPRAVLJANJA VINOGRADOM

 • aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda – promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova ili povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i sl.,
 • aktivnosti vezane uz promjenu gustoće sklopa vinograda (promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda uz sadnju iste ili druge sorte
 • Aktivnosti vezane uz krčenje vinograda
 • Aktivnosti vezane uz pripremu novog tla restrukturiranog vinograda
 • Aktivnosti vezane uz sadnju
 • Aktivnosti vezane uz promjenu potporne strukture kako bi se povećala lisna površina, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena postojeće potporne strukture, dodavanjem najmanje jedne žice,
 • aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda – promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom,
 • aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu – kanali za odvodnju i/ili kolektori, podzemni odvodi,
 • aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova – terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje,
 • aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu – postavljanje potporne strukture novog (restrukturiranog) vinograda,
 • aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.

 

Sadni materijal, svih kategorija, koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze. Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi.

 

 

Aktivnosti Potpora/ha

70 % ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od:

1. Zamjena (konverzija) sorte i premještanje te promjena gustoće vinograda

– bez nagiba

– konverzija vinograda na nagibima

– konverzija vinograda na strminama

(max. EUR 24.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 33.000/ha)

2. Promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla)

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 9.900/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

(max. EUR 18.750/ha)

3. Izgradnja antierozijskih postrojenja

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 3.450/ha)

(max. EUR 5.850/ha)

(max. EUR 7.800/ha)

4. Izgradnja terasa i zidova

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 15.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 36.000/ha)

5. Postavljanje potporne strukture u premještenom i promjena iste u restrukturiranom vinogradu

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 7.500/ha)

(max. EUR 10.800/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

6. Navodnjavanje

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 4.050/ha)

(max. EUR 5.550/ha)

(max. EUR 7.200/ha)

Napomena:

»bez nagiba« smatra se teren na nagibu manjem od 16%

»na nagibima« smatra se teren na nagibu od 16 do 26%

»na strminama« smatra se teren na nagibu većem od 26%

Obrazloženje: Sadnjom vinograda na nagnutim terenima i na strminama smanjuje se rizik od oštećenja od mraza i povećava se insolacija površine, čime se utječe na kakvoću grožđa. Iz tog razloga, na nagnutim terenima (nagib 16%-26%) i strminama (nagib >26%) daje se veći iznos potpore.

 

NAKNADA ZA GUBITAK DOHOTKA

 1. financijske naknade, u visini 100% relevantnih gubitaka
 2. prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda, na najdulje razdoblje koje nije dulje od tri godine od sadnje novog restrukturiranog vinograda

 

 • Korisnici koji provode operaciju premještanja vinograda imaju pravo na naknadu u obliku istovremenog postojanja starih i novih nasada vinograda
 • Korisnici koji provode operacije restrukturiranja i konverzije vinograda, osim u slučaju premještanja vinograda, imaju pravo na financijsku naknadu
 • Korisnik može ostvariti financijsku naknadu pod uvjetom da:
  • je u zadnje tri godine prije donošenja Odluke o odobrenju projekta u Vinogradarski registar redovito prijavljivao podatke o berbi grožđa
  • se planirani projekt provodi u vinogradu koji je stariji od 10 godina.

Financijska naknada isplaćuje se jednokratno kao kumulativna naknada dohotka za tri godine kod krčenja vinograda, odnosno za dvije godine kod cijepljenja vinograda

VINSKA OMOTNICA – ULAGANJE U VINARIJE I MARKETING VINA

VINSKA OMOTNICA – ULAGANJE U VINARIJE I MARKETING VINA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 04. ožujka 2021. godine objavila je Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.


Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine


KORISNICI

 • poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

 1. Izgradnja/rekonstrukcija, stjecanje (kupnja) ili poboljšanje nepokretne imovine, uključujući uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu
 2. Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz
 3. Opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme
 4. Troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova

 

IZNOS I RAZINA POTPORE


KORISNICI POTPORE RAZINA POTPORE MAKSIMALAN IZNOS POTPORE
→ mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)

*fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit

*70 % 1.500.000 EUR
→ velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR *35 % 750.000 EUR
→ velika poduzeća s 750 ili više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više *34 % 550.000 EUR

*Sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 31/198 od 29. siječnja 2021. godine) u slučaju da Odluka o odobrenju projekta bude donesena do 15. listopada 2021. godine, primijeniti će se uvećani intenzitet potpore