MJERA 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

MJERA 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 9. listopada 2020. godine treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati


VISINA JAVNE POTPORE

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR

INTENZITET POTPORE

 • 100%

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

 

 • Korisnici koji ulažu u nabavu električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih nastambi za stoku moraju se baviti stočarskom proizvodnjom u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju što dokazuju upisom stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju
 • Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe. Zemljište mora biti evidentirano u evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj (ARKOD) ili u zemljišnim knjigama označeno kao poljoprivredno zemljište. Ako zemljište, na kojem se provodi ulaganje, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nije evidentirano u ARKOD sustavu, korisnik ima obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2020. godine
 • Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) potrebno je ishoditi za ulaganja u gradnju novih nastambi za stoku.
 • Ulaganje u sadnju živica moguće je samo ako se za sadnju koriste najmanje tri zavičajne vrste.
 • Ulaganje u građenje terasastih parcela ili suhozida se provodi na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni.
 • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke provodi se na područjima gdje se uzgaja stoka
 • Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2019. godine
 • Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) potrebno je ishoditi za sljedeća ulaganja koja se provode u područjima ekološke mreže:
  • ulaganje u građenje terasastih parcela
  • ulaganja u gradnju novih nastambi za stoku
 • Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti

PRIHVATLJIVA ULAGANJA I PRIHVATLJIVI IZNOSI POTPORE:

1. KUPNJA ELEKTRIČNOG PASTIRA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM U PODRUČJIMA RASPROSTRANJENOSTI VELIKIH ZVIJERI I OTOKA

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO DUŽNOM METRU:  48,15 HRK/m na kontinentu 56,99 HRK/m za otoku

2. KUPNJA AUTOHTONOG PASTIRSKOG PSA (TORNJAKA) U PODRUČJIMA RASPROSTRANJENOSTI VELIKIH ZVIJERI I OTOKA

 • Najviši iznos potpore Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) 3.500,00 HRK/kom

3. IZGRADNJA NOVIH (JEDNOSTAVNIH) NASTAMBI ZA STOKU U PODRUČJIMA RASPROSTRANJENOSTI VELIKIH ZVIJERI

 • zidana nastamba – 1.287,54 HRK/m2
 • drveno-betonska nastamba – 877,63 HRK/m2
 • čelično-betonska nastamba – 1.368,48 HRK/m2

4. GRAĐENJE I/ILI REKONSTRUKCIJA (VANJSKIH) SUHOZIDA

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO KUBNOM METRU:  739,98 HRK
 • povećanje iznosa potpore za otežane uvjete:
  • nagib terena 20-50 % – koeficijent 1,2
  • nagib terena >50 % – koeficijent 2,0
  • otoci bez javne brodske veze – koeficijent 1,5

5. UKLANJANJE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA S POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA JEDNOKRATNOJ OSNOVI 

 • Invazivne strane vrste prihvatljive za uklanjanje kroz ovaj Natječaj su:
  • pajasen – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle,
  • amorfa ili čivitnjača – Amorfa fruticosa L.,
  • vrste iz roda Reynoutria (Reynoutria japonica, R. sachalinesis i Reynoutria x bohemica) i
  • bagrem – Robinia pseudoacacia L.

6. ULAGANJE U GRAĐENJE TERASASTIH PARCELA

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO DUŽNOM METRU:  417,17 HRK/m
 • povećanje iznosa potpore za otežane uvjete:
  • nagib terena 20-50 % – koeficijent 1,2
  • nagib terena >50 % – koeficijent 2,0
  • otoci bez javne brodske veze – koeficijent 1,5

7. ULAGANJE U SADNJU ŽIVICA

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO DUŽNOM METRU:  120,23 HRK/m

8. ULAGANJE U OBNOVU ZAPUŠTENIH LOKVI ZA NAPAJANJE STOKE

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO KVADRATNOM METRU:
  • BEZ POPRATNOG SUHOZIDA:  129,10 HRK/m2
  • S POPRATNIM SUHOZIDOM : uvećavanje troškova za 382,48 HRK/m obzida

9. KUPNJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA