VINSKA OMOTNICA – RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

VINSKA OMOTNICA – RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 12.03.2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE DO 7. SVIBNJA 2021. GODINE

VISINA JAVNE POTPORE

 • Maksimalni iznos potpore iznosi 750.000 EUR

RAZINA POTPORE

 • do 70% prihvatljivih troškova koji su dokumentirani računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage
 • do 70% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi (naknada za rad koja se daje za provedenu aktivnost/trošak unatoč tome što nije plaćena odnosno nije dokumentirana računima)
 • Ukoliko se projekti odobre do 15. listopada 2021. godine intezitet potpore će iznositi 90% u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 31/198 od 29. siječnja 2021. godine).

 

 • do 70% prihvatljivih troškova, ali ne više od maksimalnog iznosa/ha za pojedinu aktivnost

PRIHVATLJIVI KORISNICI/ UVIJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
 • fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit
 • na površinama na kojima se planira provedba mjere treba imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru
 • Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv
 • Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje

 

 • Sve aktivnosti/troškovi koji se mogu implementirati kroz rad mogu biti prihvatljivi za potporu kao doprinosi u naravi (nrp. krčenje, priprema tla, sadnja koju odrađuje korisnik, njegova obitelj, susjed, zaposlenik korisnika)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

1. ULAGANJA VEZANA UZ ZAMJENU SORTE/SORATA I/ILI PREMJEŠTANJE VINOGRADA

 • aktivnosti vezane za krčenje vinograda koji se restrukturira – krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka,
 • aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda – analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba,
 • aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda – planiranje sadnje, sadnja sadnica vinove loze (uključuje rad, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi ili sadnice podloge vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači i sl.)

 2. ULAGANJA PRIHVATLJIVA U OKVIRU POBOLJŠANJA VINOGRADARSKIH TEHNIKA UPRAVLJANJA VINOGRADOM

 • aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda – promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova ili povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i sl.,
 • aktivnosti vezane uz promjenu gustoće sklopa vinograda (promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda uz sadnju iste ili druge sorte
 • Aktivnosti vezane uz krčenje vinograda
 • Aktivnosti vezane uz pripremu novog tla restrukturiranog vinograda
 • Aktivnosti vezane uz sadnju
 • Aktivnosti vezane uz promjenu potporne strukture kako bi se povećala lisna površina, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena postojeće potporne strukture, dodavanjem najmanje jedne žice,
 • aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda – promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom,
 • aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu – kanali za odvodnju i/ili kolektori, podzemni odvodi,
 • aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova – terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje,
 • aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu – postavljanje potporne strukture novog (restrukturiranog) vinograda,
 • aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.

 

Sadni materijal, svih kategorija, koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze. Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi.

 

 

Aktivnosti Potpora/ha

70 % ukupno prihvatljivih troškova, ali ne više od:

1. Zamjena (konverzija) sorte i premještanje te promjena gustoće vinograda

– bez nagiba

– konverzija vinograda na nagibima

– konverzija vinograda na strminama

(max. EUR 24.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 33.000/ha)

2. Promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla)

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 9.900/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

(max. EUR 18.750/ha)

3. Izgradnja antierozijskih postrojenja

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 3.450/ha)

(max. EUR 5.850/ha)

(max. EUR 7.800/ha)

4. Izgradnja terasa i zidova

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 15.000/ha)

(max. EUR 27.000/ha)

(max. EUR 36.000/ha)

5. Postavljanje potporne strukture u premještenom i promjena iste u restrukturiranom vinogradu

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 7.500/ha)

(max. EUR 10.800/ha)

(max. EUR 14.100/ha)

6. Navodnjavanje

– bez nagiba

– na nagibima

– na strminama

(max. EUR 4.050/ha)

(max. EUR 5.550/ha)

(max. EUR 7.200/ha)

Napomena:

»bez nagiba« smatra se teren na nagibu manjem od 16%

»na nagibima« smatra se teren na nagibu od 16 do 26%

»na strminama« smatra se teren na nagibu većem od 26%

Obrazloženje: Sadnjom vinograda na nagnutim terenima i na strminama smanjuje se rizik od oštećenja od mraza i povećava se insolacija površine, čime se utječe na kakvoću grožđa. Iz tog razloga, na nagnutim terenima (nagib 16%-26%) i strminama (nagib >26%) daje se veći iznos potpore.

 

NAKNADA ZA GUBITAK DOHOTKA

 1. financijske naknade, u visini 100% relevantnih gubitaka
 2. prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda, na najdulje razdoblje koje nije dulje od tri godine od sadnje novog restrukturiranog vinograda

 

 • Korisnici koji provode operaciju premještanja vinograda imaju pravo na naknadu u obliku istovremenog postojanja starih i novih nasada vinograda
 • Korisnici koji provode operacije restrukturiranja i konverzije vinograda, osim u slučaju premještanja vinograda, imaju pravo na financijsku naknadu
 • Korisnik može ostvariti financijsku naknadu pod uvjetom da:
  • je u zadnje tri godine prije donošenja Odluke o odobrenju projekta u Vinogradarski registar redovito prijavljivao podatke o berbi grožđa
  • se planirani projekt provodi u vinogradu koji je stariji od 10 godina.

Financijska naknada isplaćuje se jednokratno kao kumulativna naknada dohotka za tri godine kod krčenja vinograda, odnosno za dvije godine kod cijepljenja vinograda

VINSKA OMOTNICA – ULAGANJE U VINARIJE I MARKETING VINA

VINSKA OMOTNICA – ULAGANJE U VINARIJE I MARKETING VINA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 04. ožujka 2021. godine objavila je Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.


Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine


KORISNICI

 • poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

 1. Izgradnja/rekonstrukcija, stjecanje (kupnja) ili poboljšanje nepokretne imovine, uključujući uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu
 2. Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz
 3. Opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme
 4. Troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova

 

IZNOS I RAZINA POTPORE


KORISNICI POTPORE RAZINA POTPORE MAKSIMALAN IZNOS POTPORE
→ mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)

*fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit

*70 % 1.500.000 EUR
→ velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR *35 % 750.000 EUR
→ velika poduzeća s 750 ili više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više *34 % 550.000 EUR

*Sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 31/198 od 29. siječnja 2021. godine) u slučaju da Odluka o odobrenju projekta bude donesena do 15. listopada 2021. godine, primijeniti će se uvećani intenzitet potpore


 

MJERA 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

MJERA 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 31. prosinca 2020. godine, natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu od 15. veljače 2021. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.


VISINA JAVNE POTPORE

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE

 • 50%
 • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
  • a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  • b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
 • Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj
  • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje,
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
   • b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
   • c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
  • Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA 

 • Projekt se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju plastenika za proizvodnju povrća (isključujući dinje, lubenice i jagode i presadnice istih) koji obuhvaća ulaganje u povećanje površine plastenika za najmanje 500 m2, a može uključivati i opremanje plastenika
 • Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 • U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/ koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina

PRIHVATLJIVA ULAGANJA I PRIHVATLJIVI IZNOSI POTPORE:

 • Građenje visokih tunela za proizvodnju na tlu – 179,28 kn/m2
 • Građenje zaštićenog prostora – plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica – 478,51 kn/m2
 • Opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu – 12,19 kn/m2
 • Opremanje zaštićenog prostora – plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica – 682,34 kn/m2
 • KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA

MJERA 6.1.1. – 50.000 EURA BESPOVRATNO – USKORO NOVI NATJEČAJ!

MJERA 6.1.1. – 50.000 EURA BESPOVRATNO – USKORO NOVI NATJEČAJ!

Agrarno savjetovanje d.o.o. je konzultanska kuća specijalizirana za Mjere 6 programa Ruralnog Razvoja. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 11. travnja 2018. natječaj za mjeru 6.1.1. za mlade poljoprivrednike. Gospodarstva na natječaju mogu dobiti potporu u iznosu od 20.000 ili 50.000 eura bespovratno. Ako vi imate gospodarstvo ili imaju vaši roditelji, susjedi, prijatelji s povjerenjem nam se obratite. Informacije su besplatne. Više o mjeri 6.1.1. i našoj uspješnosti u dobivanju mjere za naše korisnike (95%) možete vidjeti na našoj web stranici: www.agrarnosavjetovanje.hr


PLANIRANA OBJAVA NATJEČAJA I. KVARTAL 2021.


 • Korisnici su mladi poljoprivrednici. Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva
 • Iznos potpore – 20.000 ili 50.000
 • Potpora je 100% – nema vlastitog ulaganja/učešća u projekt
 • Ekonomska veličina gospodarstva (kapacitet/SO) – od 8.000 – 49.999 €
 • Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu.

NATJEČAJ JE U NAJAVI!

Zainteresirani ste za prijavu na mjeru? 


PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 1. kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. osim proizvoda ribarstva,
 3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva – odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektne dokumentacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka -konzultanta).

UVIJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • Ekonomska veličina gospodarstva (kapacitet/SO) – od 8.000 – 49.999
 • Osoba starosti 18 – 40 godina
 • Posjeduje stručna znanja i vještine

  a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera

  b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine

  c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

 • U roku od 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore, a ne kasnije od podnošenja trećeg zahtjeva za isplatu i pod uvjetom da se te potrebe navedu u poslovnom planu, korisnik mora realizirati zahtjeve iz stavka 12. ovoga članka ukoliko iste ne ispunjava u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od dvadeset četiri (24) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Ukoliko korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja poljoprivrednog gospodarstva i korisnika.
 • U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.
 • Poljoprivredno zemljište koje je predmet ulaganja unutar poslovnog plana mora biti upisano u ARKOD sustavu najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
 • Životinje na poljoprivrednom gospodarstvu koje su predmet ulaganja unutar poslovnog plana moraju biti upisane u JRDŽ sukladno postojećim propisima najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
 • Korisnik u poslovnom planu mora osigurati da će se uskladiti s definicijom aktivnog poljoprivrednika sukladno odredbama članka 28. Zakona o poljoprivredi (NN 30/2015) najkasnije u roku od osamnaest mjeseci od datuma osnivanja poljoprivrednog gospodarstva.
 • Korisnik treba biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
 • Korisnik je dužan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.
 • Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i baviti se poljoprivrednim aktivnostima kao glavnim zanimanjem najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
 • Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. http://ruralnirazvoj.hr/pravilnik-o-provedbi-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-i-tipa-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike/

Obveze korisnika:

 • Mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.
 • Ako korisnik traži potporu 372.000,00 HRK (50.000 EUR) dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu.
 • Ako korisnik traži potporu 148.800,00 HRK (20.000 EUR) dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće, konačne rate.
 • Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće konačne rate.
 • U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.

Kriterij odabira 6.1.1.

LAG NATJEČAJI – MJERA 6.3.1. – 15.000 EUR ZA MALA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

LAG NATJEČAJI – MJERA 6.3.1. – 15.000 EUR ZA MALA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Agrarno savjetovanje d.o.o. je konzultanska kuća specijalizirana za Mjere 6 programa Ruralnog Razvoja.  Natječaje za mjeru 6.3.1. raspisuju LAG-ovi. Gospodarstva na natječaju mogu dobiti potporu u iznosu od 15.000 eura bespovratno. Ako vi imate gospodarstvo ili imaju vaši roditelji, susjedi, prijatelji s povjerenjem nam se obratite. Informacije su besplatne. Više o mjeri 6.3.1. i našoj uspješnosti u dobivanju mjere za naše korisnike (95%) možete vidjeti na našoj web stranici: www.agrarnosavjetovanje.hr


Mjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva

Potpore se dodjeljuju za

 • modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja
 • povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz rast standardnog ekonomskog rezultata

Prihvatljivi prijavitelji

 • mala poljoprivredna gospodarstva
 • upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
 • čija ekonomska veličine mjerena standardnim ekonomskim rezultatom iznosi od 2.000 do 7.999 eura (potvrdu o ekonomskoj veličini izdaje Savjetodavna služba, računa se primjenom koeficijenata na obradive površine, broj stoke i peradi)
 • sjedište gospodarstva je na području obuhvata LAG-a
 • Vrijednost potpore 15.000,00 EUR
 • Isplata potpore – Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine od kojih je:
  • prva rata u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja odluke o dodjeli potpore
  • druga rata nakon provedenih projektnih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

  Trajanje projekta

  do 3 godine

  Prihvatljive aktivnosti

  Jedna ili više od sljedećih aktivnosti:

  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
  • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

  Neke obveze prijavitelja

  • prijavitelji su dužni ostati unutar poljoprivrednog najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore
  • provođenje projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu
  • potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom
  • provedba projekta mora započeti najkasnije u roku od devet mjeseci od donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava
  • podaci navedeni u poslovnom planu su podložni provjerama nadležnih institucija

POPIS TRENUTNO OTVORENIH NATJEČAJA

R.BR.  NAZIV LAG-a PODRUČJE OBUHVATA DOSTUPNO NA: MJERA DATUM OBJAVE PRIJAVE OD PRIJAVE DO
1 LAG MARETA Općine: Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali te gradovI Nin i Zadar http://www.lagmareta.hr/ostalo/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-1-1-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/  6.3.1. 12.02.2021. 01.03. 31.03.
2 LAG PODRAVINA Grad Đurđevac, Općinu Drnje, Općinu Đelekovec, Općinu Ferdinandovac, Općinu Gola, Općinu Hlebine, Općinu Kalinovac, Općinu Kloštar Podravski, Općinu Koprivnički Bregi, Općinu Koprivnički Ivanec, Općinu Molve, Općinu Novigrad Podravski, Općinu Novo Virje, Općinu Peteranec, Općinu Podravske Sesvete i Općinu Virje https://www.lag-podravina.hr/index.php 6.3.1. 03.03.2021. 19.03. 19.04.

 

MJERA 6.3.1. – 15.000 EURA BESPOVRATNO – USKORO NOVI NATJEČAJ

MJERA 6.3.1. – 15.000 EURA BESPOVRATNO – USKORO NOVI NATJEČAJ

Agrarno savjetovanje d.o.o. je konzultanska kuća specijalizirana za Mjere 6 programa Ruralnog Razvoja. Objavljen je III. natječaj za mjeru 6.3.1. za mala gospodarstva. Gospodarstva na natječaju mogu dobiti potporu u iznosu od 15.000 eura bespovratno. Ako vi imate gospodarstvo ili imaju vaši roditelji, susjedi, prijatelji s povjerenjem nam se obratite. Informacije su besplatne. Više o mjeri 6.3.1. i našoj uspješnosti u dobivanju mjere za naše korisnike (95%) možete vidjeti na našoj web stranici: www.agrarnosavjetovanje.hr

Pročitaj više…

MJERA 6.2.1. – 50.000 EURA BESPOVRATNO – ULOŽITE U DIVERSIFIKACIJU GOSPODARSTVA – OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

MJERA 6.2.1. – 50.000 EURA BESPOVRATNO – ULOŽITE U DIVERSIFIKACIJU GOSPODARSTVA – OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

Agrarno savjetovanje d.o.o. je konzultantska kuća specijalizirana za Mjere 6 programa Ruralnog Razvoja. Na natječaju iz mjere 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, gospodarstva mogu dobiti potporu u iznosu od 50.000 eura bespovratno. Ako vi imate gospodarstvo ili ga imaju vaši roditelji, susjedi, prijatelji s povjerenjem nam se obratite. Informacije su besplatne. Više o mjeri 6.2.1. i našoj uspješnosti u dobivanju mjere za naše korisnike (95%) možete vidjeti na našoj web stranici: www.agrarnosavjetovanje.hr


Natječaj je zatvoren


 • Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva
 • Iznos potpore – 50.000 EUR (371.975,00 HRK)
 • Isplata se vrši u dvije rate:
  • isplata prve rate u iznosu od 50 % ukupno odobrene potpore (PREDUJAM) nakon što korisnik s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) potpiše Ugovor o financiranju odnosno podnese Zahtjev za isplatu kojim dokazuje početak aktivnosti. Korisnik je dužan započeti provedbu aktivnosti u roku od najviše 9 mjeseci (Primjer: Ugovor s izvođačem radova, plaćanje predujma za kupnju stroja i sl.)
  • isplata druge rate od 50 % slijedi nakon realizacije svih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu. Korisnik Zahtjev mora podnijeti  u roku od najviše 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju.
 • Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova za tip operacije 6.2.1.
– za građenje i opremanje objekata                  

                   Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova ( HRK ) bez PDV-a       HRK/ m²
                   Izgradnja plivačkih bazena                                                                   3.900,00
                   Izgradnja građevine                                                                               5.200,00
                   Opremanje građevine                                                                            1.040,00
                   Rekonstrukcija građevine                                                                     2.500,00

za kupnju zemljišta/objekata 37.000,00 kuna

– za kupnju gospodarskih vozila 150.000,00 kuna

– za kupnju plovila 178.000,00 kuna

– za izradu projektne dokumentacije 37.000,00 kuna

Prihvatljivi sektori:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima: a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima; b) usluge u društvenim djelatnostima (izgradnja dječjih vrtića, igraonica, športskih centara, domova za starije i nemoćne osobe); c) intelektualne usluge (knjigovodstveni servisi, IT centri,…)
 3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta
 4. sektor turizma u ruralnom području (građenje i opremanje objekata za ugostiteljsku djelatnost)

Uvjeti prihvatljivosti:

 1. Korisnici su fizičke i pravne osobe (SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika.
 2. Fizičke i pravne osobe moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 3. Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.
 4. Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 EUR
 5. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 6. Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci
 7. Korisnici moraju uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima kako bi dokazali prihode od djelatnosti i/ili pružanja usluga trećim stranama.
 8. Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina nakon konačne isplate
 9. Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon

 

 

 

 

MJERA 6.4.1. – POTPORA DO 200.000 EURA – ULOŽITE U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

MJERA 6.4.1. – POTPORA DO 200.000 EURA – ULOŽITE U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

Agrarno savjetovanje d.o.o. je konzultantska kuća specijalizirana za Mjere 6 programa Ruralnog Razvoja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 28. travnja 2020. objavila je natječaj za mjeru 6.4.1. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Gospodarstva na natječaju mogu dobiti potporu do 70% ukupnih prihvatljivih troškova,  između 3.500 – 200.000 EUR . Ako vi imate poljoprivredno gospodarstvo i bavite se nekom od nepoljoprivrednom djelatnosti  ili imaju vaši roditelji, susjedi, prijatelji s povjerenjem nam se obratite. Informacije su besplatne. Više o mjeri 6.4.1. i našoj uspješnosti u dobivanju mjere za naše korisnike (95%) možete vidjeti na našoj web stranici: www.agrarnosavjetovanje.hr


Natječaj je zatvoren!


 • Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Iznos potpore između 3.500 – 200.000 EUR
 • Do 70% ukupno prihvatljivih troškova (za ulaganje u sektor pružanja usluga u poljoprivredi, kupovima mehanizacije 40%)
 • Isplata potpore može biti jednokratna ili najviše dvije rate (mogućnost isplate predujma do 50% ukupno odobrenih sredstava, uz bankovnu garanciju)
 • Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 120.000.000,00 HRK.


Prihvatljiva ulaganja:

 1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

1. korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu

2. u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura

3.  u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora.

4. biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014

5. kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana

6. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

7. ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu

8. ne smije biti poduzetnik u teškoćama

9. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

10. fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:

11.  imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.

 

MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HAMAG-BICRO kao još jedan od odgovora na novonastalu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 virusa uvodi zajmove za obrtna sredstva za poljoprivrednike. Mjera je namijenjena poljoprivrednicima koji imaju poteškoće s likvidnošću, a cilj je pružiti podršku poljoprivrednicima da se pripreme za sjetvu i organiziraju proizvodnju u ovoj godini.

Mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj jamči niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam, uz značajno manje dokumentacije, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva te se omogućava jednostavnija i brža obrada.

Zajam se može realizirati u rasponu 1.000 – 25.000 eura, a sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.

 

MIKRO ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA  ZA RURALNI RAZVOJ

Ciljna skupina Mikro, mali subjekti gospodarstva (OPG, obrti i tvrtke registrirane za poljoprivrednu djelatnost upisani u Registar poreznih obveznika)
Namjena zajmova obrtna sredstva – kupnja repromaterijala, plaćanje obveza prema dobavljačima, isplata plaća
Iznos u EUR od 1.000 do 25.000 (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim  primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
Kamatna stopa 0,5%
Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok i način otplate Do 3 godina, uključujući poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Državna potpora
De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

Obratite nam se s povjerenjem!

MJERA 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

MJERA 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 9. listopada 2020. godine treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati


VISINA JAVNE POTPORE

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR

INTENZITET POTPORE

 • 100%

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

 

 • Korisnici koji ulažu u nabavu električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih nastambi za stoku moraju se baviti stočarskom proizvodnjom u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju što dokazuju upisom stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju
 • Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu koje se koristi ili se koristilo u poljoprivredne svrhe. Zemljište mora biti evidentirano u evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj (ARKOD) ili u zemljišnim knjigama označeno kao poljoprivredno zemljište. Ako zemljište, na kojem se provodi ulaganje, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nije evidentirano u ARKOD sustavu, korisnik ima obvezu evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2020. godine
 • Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) potrebno je ishoditi za ulaganja u gradnju novih nastambi za stoku.
 • Ulaganje u sadnju živica moguće je samo ako se za sadnju koriste najmanje tri zavičajne vrste.
 • Ulaganje u građenje terasastih parcela ili suhozida se provodi na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni.
 • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke provodi se na područjima gdje se uzgaja stoka
 • Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2019. godine
 • Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) potrebno je ishoditi za sljedeća ulaganja koja se provode u područjima ekološke mreže:
  • ulaganje u građenje terasastih parcela
  • ulaganja u gradnju novih nastambi za stoku
 • Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti

PRIHVATLJIVA ULAGANJA I PRIHVATLJIVI IZNOSI POTPORE:

1. KUPNJA ELEKTRIČNOG PASTIRA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM U PODRUČJIMA RASPROSTRANJENOSTI VELIKIH ZVIJERI I OTOKA

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO DUŽNOM METRU:  48,15 HRK/m na kontinentu 56,99 HRK/m za otoku

2. KUPNJA AUTOHTONOG PASTIRSKOG PSA (TORNJAKA) U PODRUČJIMA RASPROSTRANJENOSTI VELIKIH ZVIJERI I OTOKA

 • Najviši iznos potpore Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) 3.500,00 HRK/kom

3. IZGRADNJA NOVIH (JEDNOSTAVNIH) NASTAMBI ZA STOKU U PODRUČJIMA RASPROSTRANJENOSTI VELIKIH ZVIJERI

 • zidana nastamba – 1.287,54 HRK/m2
 • drveno-betonska nastamba – 877,63 HRK/m2
 • čelično-betonska nastamba – 1.368,48 HRK/m2

4. GRAĐENJE I/ILI REKONSTRUKCIJA (VANJSKIH) SUHOZIDA

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO KUBNOM METRU:  739,98 HRK
 • povećanje iznosa potpore za otežane uvjete:
  • nagib terena 20-50 % – koeficijent 1,2
  • nagib terena >50 % – koeficijent 2,0
  • otoci bez javne brodske veze – koeficijent 1,5

5. UKLANJANJE INVAZIVNIH STRANIH VRSTA S POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA JEDNOKRATNOJ OSNOVI 

 • Invazivne strane vrste prihvatljive za uklanjanje kroz ovaj Natječaj su:
  • pajasen – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle,
  • amorfa ili čivitnjača – Amorfa fruticosa L.,
  • vrste iz roda Reynoutria (Reynoutria japonica, R. sachalinesis i Reynoutria x bohemica) i
  • bagrem – Robinia pseudoacacia L.

6. ULAGANJE U GRAĐENJE TERASASTIH PARCELA

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO DUŽNOM METRU:  417,17 HRK/m
 • povećanje iznosa potpore za otežane uvjete:
  • nagib terena 20-50 % – koeficijent 1,2
  • nagib terena >50 % – koeficijent 2,0
  • otoci bez javne brodske veze – koeficijent 1,5

7. ULAGANJE U SADNJU ŽIVICA

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO DUŽNOM METRU:  120,23 HRK/m

8. ULAGANJE U OBNOVU ZAPUŠTENIH LOKVI ZA NAPAJANJE STOKE

 • MAKSIMALAN IZNOS ULAGANJA PO KVADRATNOM METRU:
  • BEZ POPRATNOG SUHOZIDA:  129,10 HRK/m2
  • S POPRATNIM SUHOZIDOM : uvećavanje troškova za 382,48 HRK/m obzida

9. KUPNJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA